ALGEMENE VOORWAARDEN TRIPTICKET B.V.

Artikel 1: Definities

1.1.

De volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) worden in deze algemene voorwaarden gebruikt:

 

'Algemene Voorwaarden', deze algemene voorwaarden van ParkTicket en TripTicket;

'Klant', de partij welke met ParkTicket en/of TripTicket een overeenkomst aangaat;

‘Event’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling voor artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical-, theater-, toneel- of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;

‘Feitelijk vervoerder c.q. bestuurder’, de partij die door TripTicket B.V. wordt ingeschakeld om het vervoer, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend naar een event en/of Schiphol, uit te voeren;

‘Vervoer’, het vervoer naar een event zoals dat door TripTicket B.V. middels de website www.tripticket.nl  wordt aangeboden,

'Overeenkomst', de overeenkomst tussen TripTicket B.V. en de klant;

'Parkeerperiode', de door de klant vooraf in zijn boeking aangegeven periode waarin het voertuig door de klant wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

'ParkTicket', een gedeponeerde handelsnaam van TripTicket B.V. waarmee TripTicket B.V. wordt aangeduid;

‘TripTicket’, gedeponeerde handelsnaam van TripTicket B.V. waarmee TripTicket B.V. wordt aangeduid;

‘TripTicket B.V.’, de partij met welke de klant de overeenkomst aangaat;

'Ticket', het bewijs voor gebruik van een vervoersoplossing en/of een parkeeraccommodatie die is gekozen door de klant;

'Website van ParkTicket', www.parkticket.nl;

‘Website van TripTicket’, www.tripticket.nl.;

‘Parkeeraccommodatie’, de parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimte. 

 

1.2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van TripTicket B.V., alle aanvaardingen door TripTicket B.V. en alle overeenkomsten – zoals van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten – met TripTicket B.V.

 

1.3.

Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de klant en TripTicket B.V. die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht. 

 

1.4.

TripTicket B.V. wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant van de hand.

 

Artikel 2: Informatie en kosten

2.1.

Alle informatie over een event, een parkeeraccommodatie, de beschikbaarheid van tickets daarvoor en/of overige informatie welke door TripTicket B.V. aan de klant wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

 

2.2

Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van TripTicket B.V. zijn vrijblijvend tenzij hier in schriftelijk uitdrukkelijk ander is aangegeven.

 

2.3.

Indien de klant met betrekking tot de reservering voor tickets speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten aanzien van vervoer geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dan kan de reservering alleen telefonisch (en dus niet alleen via de website van TripTicket en/of ParkTicket) plaatsvinden en dient de klant bij de telefonische reservering specifiek de speciale wensen kenbaar te maken. TripTicket B.V. zal zich naar eigen inzicht er voor inspannen dat in samenwerking met TripTicket B.V. en/of de eigenaar van de parkeeraccommodatie gekeken wordt naar een aangepast aanbod. De afrekening geschiedt in dat geval volgens een nader te maken afspraak met de klant.

 

2.4.

Bij het maken van een reservering brengt TripTicket B.V. aan de klant servicekosten (waaronder verzend- en administratiekosten) in rekening voor de verleende diensten.

 

2.5.

TripTicket B.V. heeft het recht om een reservering c.q. een boeking af te wijzen indien door deze boeking c.q. reservering het aantal tickets dat TripTicket B.V. beschikbaar heeft, wordt overschreden.

 

Artikel 3: Toegang parkeeraccommodatie

3.1.

Het in- en uitrijden van voertuigen in/uit de parkeeraccommodatie kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de parkeeraccommodatie aangegeven openingstijden of op nader overeengekomen tijden. De eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie stelt de openingstijden vast.

 

3.2.

In de parkeeraccommodatie mogen uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4,80 m worden geparkeerd. De hoogte van de voertuigen mag niet meer bedragen dan 1,90 m of de hoogte aangeven bij de desbetreffende parkeergelegenheid. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeeraccommodatie binnen of op te rijden.

 

3.3.

De eigenaar c.q. beheer van de parkeeraccommodatie is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren indien de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich met name voordoen indien de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig alsmede in het geval de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Indien de parkeeraccommodatie niet beschikt over een LPG-installatie, is de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie ook gerechtigd voertuigen die (mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren.

 

3.4.

De in of op de parkeeraccommodatie geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (deel III/WA-verzekering, etc.). In of op de parkeeraccommodatie is ook de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing.

 

Artikel 4: Gebruik van parkeeraccommodatie

4.1. Regels

Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeeraccommodatie dient de parkeerder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

 

4.2.

De parkeerder is voorts verplicht aanwijzingen van het personeel van de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

 

4.3.

Het personeel van de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen en of personen binnen de parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig voertuig uit de parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen, de staat waarin een voertuig verkeert kan voor het personeel van de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie eveneens een reden zijn om dit voertuig uit de parkeeraccommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie of het personeel kan leiden. Het personeel dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.

 

4.4.

De voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten dienen te zijn gedoofd. Het is de inzittenden van de voertuigen die in de parkeeraccommodatie worden geparkeerd niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dienen de inzittenden het voertuig en de parkeeraccommodatie te verlaten.

 

4.5. Hinder/beperkingen gebruik

Het is verboden in of op de parkeeraccommodatie goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden.

 

4.6.

Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeeraccommodatie te brengen dan wel te hebben, motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd.

 

4.7.

Het is verboden in of op de parkeeraccommodatie reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens de eigenaar is verleend.

 

4.8.

Het geparkeerde voertuig kan alleen tijdens de openingstijden afgehaald worden, behoudens in die gevallen waarin de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie de parkeerder de mogelijkheid heeft verschaft zich middels het toegangssysteem nadien toegang tot de parkeeraccommodatie te verschaffen.

 

4.9

De klant zal zich dienen te houden aan door de TripTicket B.V. en bij de parkeeraccommodatie geldende gedragsregels met betrekking tot het vervoer en gebruik van de parkeeraccommodatie waarvoor TripTicket B.V. de Tickets levert.

 

Artikel 5: Verplichtingen klant tijdens vervoer

5.1.

De klant is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk de reis te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen zijdens TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder. De klant dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en dit op verzoek van TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder te tonen. De klant is verplicht voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming. TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de door de klant aangeboden colli niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon.

 

Het is de klant verboden:

 

a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen;

b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van de klant;

c. elektronica zoals mobiele telefoons te gebruiken, behoudens voor zover dit door de bestuurder wordt toegestaan.

 

De klant is verplicht zich in het vervoermiddel te onthouden van:

 

a. beschadiging en/of verontreiniging van de bus;

b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming zijdens TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder, alsmede het gebruik van verdovende middelen;

c. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en noodluik;

d. het roken;

e. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;

f. het veroorzaken van hinder en overlast voor medeklanten of weggebruikers, waaronder het morsen van (hete) drank.

 

5.2.

TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder is bevoegd verder vervoer aan de klant te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de klant in strijd handelt met de hiervoor onder 9.1 vermelde verplichtingen.

 

5.3.

De klant is voorts gehouden de veiligheidsgordels voor zover aanwezig tijdens het rijden te bevestigen, bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten respectievelijk het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet tijdige terugkeer van de klant tot vertraging van betekenis kan leiden is de TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten aanzien van deze klant niet verder uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever of de klant ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.

 

5.4.

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 5.1 tot en met 5.3 is de opdrachtgever respectievelijk de klant gehouden aan de TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder de schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de klant in strijd heeft gehandeld met een van de hiervoor vermelde verplichtingen.

 

Artikel 6: Betaalwijzen

6.1.

De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:

 

a) Boeking c.q. reservering via de website van ParkTicket en/of TripTicket: MasterCard Creditcard, VISA Creditcard en iDEAL;

b)  Boeking c.q. reservering via de website of anderszins op basis van een factuur die achteraf wordt verstuurd, uitsluitend na schriftelijk besluit van ParkTicket en/of TripTicket om deze betaalwijze aan te bieden aan de klant.

 

6.2

Indien de termijn tussen het moment van reserveren en de datum van ingebruikname van het betreffende ticket naar beoordeling van TripTicket B.V. geen voorafgaande betaling meer toelaat, kan het zijn dat de kosten verbonden aan de reservering c.q. de boeking rechtstreeks aan de TripTicket B.V. en/of de beheerder c.q. eigenaar van de parkeeraccommodatie en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder moet worden voldaan. Dit kan uitsluitend met Nederlandse wettige contante betaalmiddelen, dan wel op een door de TripTicket B.V. en/of beheerder c.q. eigenaar van de parkeeraccommodatie en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder toegelaten wijze van betalen. Betaling van het ticket dient bij voorkeur met gepast geld te geschieden. Indien de kosten verbonden aan de tickets rechtstreeks aan de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder worden betaald, zullen de betreffende tickets niet vooraf door TripTicket B.V. worden toegezonden.

 

Artikel 7: Totstandkoming van de overeenkomst

7.1.

Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover TripTicket B.V. een overeenkomst schriftelijk of per email bevestigt dan wel indien door TripTicket B.V. uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

 

7.2.

De administratie van TripTicket B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen TripTicket B.V. enerzijds en de klant anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.

 

7.3.

TripTicket B.V. behoudt zich het recht voor om gedurende de periode waarin er door de klant geen volledige betaling van hetgeen aan TripTicket B.V. verschuldigd is, heeft plaatsgevonden, het ticket c.q. de tickets dat onderdeel uitmaakt van respectievelijk die onderdeel uitmaken van de overeenkomst, onder zich te houden.

 

7.4.

TripTicket B.V. streeft ernaar uiterlijk 48 uur voor aankomst van de klant bij de parkeeraccommodatie en/of het event de Tickets aan de klant te verzenden, voor zover deze niet per e-mail door de klant zijn ontvangen. Indien en voor zover de Tickets door de Klant niet uiterlijk 48 uur voor aankomst bij de parkeeraccommodatie en/of het event zijn ontvangen, wordt de klant geadviseerd ter zake contact op te nemen met TripTicket B.V. Na het verstrijken van voormelde periode gaat TripTicket B.V. ervan uit dat de Tickets door de klant in goede orde zijn ontvangen.

 

7.5.

TripTicket B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste boeking c.q. reservering te weigeren c.q. ongedaan te maken. TripTicket B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien TripTicket B.V. besluit om een geplaatste boeking c.q. reservering te weigeren c.q. ongedaan te maken, is TripTicket B.V. op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de klant te voldoen.

 

7.6.

Indien de klant niet binnen 8 uur na de aangegeven aankomsttijd van de parkeerperiode is gearriveerd in de parkeeraccommodatie of een melding heeft gegeven van een verlate aankomst in verband met vertraging in een vlucht wordt de boeking als “no-show” geregistreerd. Er zal geen restitutie van reeds betaalde gelden plaatsvinden.

 

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

8.2.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TripTicket B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

8.3.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan komen deze voor rekening en risico van de klant. TripTicket B.V. zal in dat geval de klant hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

 

8.4.

In afwijking van lid 3 van dit artikel zal TripTicket B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TripTicket B.V. kunnen worden toegerekend.

 

8.5.

Annuleren van een gemaakte boeking op de website www.parkticket.nl is mogelijk. Indien de annulering uiterlijk 5 dagen voor de aankomstdatum plaatsvindt, wordt 100% van de parkeerkosten vergoed (exclusief boekingskosten). Binnen 5 dagen vindt er geen restitutie van gelden plaats.

 

8.6.

Annuleren van een gemaakte boeking op de website www.tripticket.nl is mogelijk, mits de klant de daarmee verband houdende kosten aan TripTicket B.V. vergoed. De kosten worden berekend aan de hand van onderstaande procentuele staffel:

 

kosten bij geplaatste boeking met betrekking tot georganiseerd touringcarvervoer:

bij annulering uiterlijk 15 werkdagen voor het event 25% van de overeengekomen prijs voor het vervoer;

bij annulering uiterlijk 10 werkdagen voor het event 50% van de overeengekomen prijs voor het vervoer;

bij annulering uiterlijk 5 werkdagen voor het event 75% van de overeengekomen prijs voor het vervoer;

bij annulering binnen 5 werkdagen voor het event 100% van de overeengekomen prijs voor het vervoer.

kosten bij een gemaakte boeking voor de treinkaartjes: