Algemene voorwaarden

U kunt deze algemene voorwaarden met behulp van de functies van uw webbrowser  afdrukken. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van  Koophandel onder depotnummer 09167473. 

Deze voorwaarden worden u tevens bij de bevestiging van uw boeking toegestuurd. ALGEMENE VOORWAARDEN TRIPTICKET B.V. 

Artikel 1: Definities 

1.1. 

De volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) worden in deze  algemene voorwaarden gebruikt: 

'Algemene Voorwaarden', deze algemene voorwaarden van ParkTicket en  TripTicket; 

'Klant', de partij welke met ParkTicket en/of TripTicket een overeenkomst  aangaat; 

‘Event’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld,  maar niet uitsluitend – een voorstelling voor artistieke en/of sportieve aard wordt  opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical-, theater-, toneel- of  muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement; 

‘Feitelijk vervoerder c.q. bestuurder’, de partij die door TripTicket B.V. wordt  ingeschakeld om het vervoer, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend naar een event  en/of Schiphol, uit te voeren; 

‘Vervoer’, het vervoer naar een event zoals dat door TripTicket B.V. middels de  website www.tripticket.nl wordt aangeboden, 

'Overeenkomst', de overeenkomst tussen TripTicket B.V. en de klant; 

'Parkeerperiode', de door de klant vooraf in zijn boeking aangegeven periode  waarin het voertuig door de klant wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen  tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze  datum meegerekend) van het parkeren. 

'ParkTicket', een gedeponeerde handelsnaam van TripTicket B.V. waarmee  TripTicket B.V. wordt aangeduid; 

‘TripTicket’, gedeponeerde handelsnaam van TripTicket B.V. waarmee  TripTicket B.V. wordt aangeduid; 

‘TripTicket B.V.’, de partij met welke de klant de overeenkomst aangaat; 

'Ticket', het bewijs voor gebruik van een vervoersoplossing en/of een  parkeeraccommodatie die is gekozen door de klant; 

'Website van ParkTicket', www.parkticket.nl;

‘Website van TripTicket’, www.tripticket.nl.; 

‘Parkeeraccommodatie’, de parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met  bijbehorende terreinen en ruimte. 

1.2. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk  geheel met alle aanbiedingen van TripTicket B.V., alle aanvaardingen door TripTicket  B.V. en alle overeenkomsten – zoals van koop en verkoop, het verrichten van  werkzaamheden en/of het verlenen van diensten – met TripTicket B.V. 

1.3. 

Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de klant en TripTicket  B.V. die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst  waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van  kracht. 

1.4. 

TripTicket B.V. wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene  voorwaarden van de klant van de hand. 

Artikel 2: Informatie en kosten 

2.1. 

Alle informatie over een event, een parkeeraccommodatie, de beschikbaarheid van  tickets daarvoor en/of overige informatie welke door TripTicket B.V. aan de klant  wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. 

2.2 

Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van TripTicket B.V. zijn vrijblijvend tenzij hier in  schriftelijk uitdrukkelijk ander is aangegeven. 

2.3. 

Indien de klant met betrekking tot de reservering voor tickets speciale wensen heeft,  zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten aanzien van vervoer geschikt voor  rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dan kan de reservering alleen  telefonisch (en dus niet alleen via de website van TripTicket en/of ParkTicket)  plaatsvinden en dient de klant bij de telefonische reservering specifiek de speciale  wensen kenbaar te maken. TripTicket B.V. zal zich naar eigen inzicht er voor  inspannen dat in samenwerking met TripTicket B.V. en/of de eigenaar van de  parkeeraccommodatie gekeken wordt naar een aangepast aanbod. De afrekening  geschiedt in dat geval volgens een nader te maken afspraak met de klant. 

2.4. 

Bij het maken van een reservering brengt TripTicket B.V. aan de klant servicekosten  (waaronder verzend- en administratiekosten) in rekening voor de verleende diensten.

2.5. 

TripTicket B.V. heeft het recht om een reservering c.q. een boeking af te wijzen  indien door deze boeking c.q. reservering het aantal tickets dat TripTicket B.V.  beschikbaar heeft, wordt overschreden. 

Artikel 3: Toegang parkeeraccommodatie 

3.1. 

Het in- en uitrijden van voertuigen in/uit de parkeeraccommodatie kan uitsluitend  geschieden tijdens de in of bij de parkeeraccommodatie aangegeven openingstijden  of op nader overeengekomen tijden. De eigenaar c.q. beheerder van de  parkeeraccommodatie stelt de openingstijden vast. 

3.2. 

In de parkeeraccommodatie mogen uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s met  een maximale lengte van 4,80 m worden geparkeerd. De hoogte van de voertuigen  mag niet meer bedragen dan 1,90 m of de hoogte aangeven bij de desbetreffende  parkeergelegenheid. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan  ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeeraccommodatie binnen of op te  rijden. 

3.3. 

De eigenaar c.q. beheer van de parkeeraccommodatie is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren indien de eigenaar c.q.  beheerder van de parkeeraccommodatie dit met inachtneming van de redelijkheid en  billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich met name voordoen indien de eigenaar  c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie weet of vermoedt dat een voertuig  ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert daaronder niet begrepen  motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig alsmede in  het geval de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of  zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving  schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Indien de parkeeraccommodatie niet  beschikt over een LPG-installatie, is de eigenaar c.q. beheerder van de  parkeeraccommodatie ook gerechtigd voertuigen die (mede) LPG als brandstof  gebruiken de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren. 

3.4. 

De in of op de parkeeraccommodatie geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde  voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (deel  III/WA-verzekering, etc.). In of op de parkeeraccommodatie is ook de  Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van  toepassing. 

Artikel 4: Gebruik van parkeeraccommodatie

4.1. Regels 

Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeeraccommodatie dient de  parkeerder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels  krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de  daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement  gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor  de daaruit voortvloeiende schade. 

4.2. 

De parkeerder is voorts verplicht aanwijzingen van het personeel van de eigenaar  c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie op te volgen, het voertuig te plaatsen  op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het  verkeer in en/of bij de parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid  niet in gevaar wordt gebracht. 

4.3. 

Het personeel van de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie is  gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen  en of personen binnen de parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig voertuig  uit de parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen, de staat waarin een voertuig  verkeert kan voor het personeel van de eigenaar c.q. beheerder van de  parkeeraccommodatie eveneens een reden zijn om dit voertuig uit de  parkeeraccommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige  aansprakelijkheid voor de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie of  het personeel kan leiden. Het personeel dient bij het beoordelen van de noodzaak tot  verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen. 

4.4. 

De voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten  dienen te zijn gedoofd. Het is de inzittenden van de voertuigen die in de  parkeeraccommodatie worden geparkeerd niet toegestaan langer in het voertuig te  verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren.  Nadat het voertuig is geparkeerd dienen de inzittenden het voertuig en de  parkeeraccommodatie te verlaten. 

4.5. Hinder/beperkingen gebruik 

Het is verboden in of op de parkeeraccommodatie goederen te verkopen, te koop  aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden. 

4.6. 

Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of  schadelijke stoffen in de parkeeraccommodatie te brengen dan wel te hebben,  motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het  voertuig uitgezonderd. 

4.7.

Het is verboden in of op de parkeeraccommodatie reparaties aan het voertuig of  andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk  toestemming door of namens de eigenaar is verleend. 

4.8. 

Het geparkeerde voertuig kan alleen tijdens de openingstijden afgehaald worden,  behoudens in die gevallen waarin de eigenaar c.q. beheerder van de  parkeeraccommodatie de parkeerder de mogelijkheid heeft verschaft zich middels  het toegangssysteem nadien toegang tot de parkeeraccommodatie te verschaffen. 

4.9 

De klant zal zich dienen te houden aan door de TripTicket B.V. en bij de  parkeeraccommodatie geldende gedragsregels met betrekking tot het vervoer en  gebruik van de parkeeraccommodatie waarvoor TripTicket B.V. de Tickets levert. 

Artikel 5: Verplichtingen klant tijdens vervoer 

5.1. 

De klant is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk de reis te gedragen  overeenkomstig de redelijke aanwijzingen zijdens TripTicket B.V. en/of de feitelijke  vervoerder c.q. bestuurder. De klant dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs  en dit op verzoek van TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder te  tonen. De klant is verplicht voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis  zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan  andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam,  adres en bestemming. TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder is  bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de  door de klant aangeboden colli niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 20 kg  per persoon. 

Het is de klant verboden: 

a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of  anderszins met zich te dragen; 

b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken,  tenzij voor eigen risico van de klant; 

c. elektronica zoals mobiele telefoons te gebruiken, behoudens voor zover dit door  de bestuurder wordt toegestaan. 

De klant is verplicht zich in het vervoersmiddel te onthouden van: a. beschadiging en/of verontreiniging van de bus; 

b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming  zijdens TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder, alsmede het  gebruik van verdovende middelen;

c. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en noodluik; d. het roken; 

e. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak; 

f. het veroorzaken van hinder en overlast voor medeklanten of weggebruikers,  waaronder het morsen van (hete) drank. 

5.2. 

TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder is bevoegd verder  vervoer aan de klant te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus  onmiddellijk te verlaten, indien de klant in strijd handelt met de hiervoor onder 9.1  vermelde verplichtingen. 

5.3. 

De klant is voorts gehouden de veiligheidsgordels voor zover aanwezig tijdens het  rijden te bevestigen, bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders  verantwoordelijk voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig,  tijdens het rijden, alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer  paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook  steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops. Ingeval het niet  beschikken over de noodzakelijke documenten respectievelijk het niet-tijdig aanwezig  zijn of de niet tijdige terugkeer van de klant tot vertraging van betekenis kan leiden is  de TripTicket B.V. en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder bevoegd het vervoer  respectievelijk de reis ten aanzien van deze klant niet verder uit te voeren, zonder  dat de opdrachtgever of de klant ter zake aanspraak heeft op enige  schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom. 

5.4. 

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 5.1 tot en met 5.3 is de  opdrachtgever respectievelijk de klant gehouden aan de TripTicket B.V. en/of de  feitelijke vervoerder c.q. bestuurder de schade te vergoeden die deze eventueel  heeft geleden en nog zal lijden doordat de klant in strijd heeft gehandeld met een van  de hiervoor vermelde verplichtingen. 

Artikel 6: Betaalwijzen 

6.1. 

De volgende betaalwijzen zijn mogelijk: 

a) Boeking c.q. reservering via de website van ParkTicket en/of TripTicket:  MasterCard Creditcard, VISA Creditcard en iDEAL; 

b) Boeking c.q. reservering via de website of anderszins op basis van een factuur  die achteraf wordt verstuurd, uitsluitend na schriftelijk besluit van ParkTicket en/of  TripTicket om deze betaalwijze aan te bieden aan de klant.

6.2 

Indien de termijn tussen het moment van reserveren en de datum van ingebruikname  van het betreffende ticket naar beoordeling van TripTicket B.V. geen voorafgaande  betaling meer toelaat, kan het zijn dat de kosten verbonden aan de reservering c.q.  de boeking rechtstreeks aan de TripTicket B.V. en/of de beheerder c.q. eigenaar van  de parkeeraccommodatie en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder moet worden  voldaan. Dit kan uitsluitend met Nederlandse wettige contante betaalmiddelen, dan  wel op een door de TripTicket B.V. en/of beheerder c.q. eigenaar van de  parkeeraccommodatie en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder toegelaten wijze  van betalen. Betaling van het ticket dient bij voorkeur met gepast geld te geschieden.  Indien de kosten verbonden aan de tickets rechtstreeks aan de eigenaar c.q.  beheerder van de parkeeraccommodatie en/of de feitelijke vervoerder c.q.  bestuurder worden betaald, zullen de betreffende tickets niet vooraf door TripTicket  B.V. worden toegezonden. 

Artikel 7: Totstandkoming van de overeenkomst 

7.1. 

Een overeenkomst komst slechts tot stand indien en voor zover TripTicket B.V. een  overeenkomst schriftelijk of per email bevestigt dan wel indien door TripTicket B.V.  uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven. 

7.2. 

De administratie van TripTicket B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de  tussen TripTicket B.V. enerzijds en de klant anderzijds tot stand gekomen  overeenkomst. 

7.3. 

TripTicket B.V. behoudt zich het recht voor om gedurende de periode waarin er door  de klant geen volledige betaling van hetgeen aan TripTicket B.V. verschuldigd is,  heeft plaatsgevonden, het ticket c.q. de tickets dat onderdeel uitmaakt van  respectievelijk die onderdeel uitmaken van de overeenkomst, onder zich te houden. 

7.4. 

TripTicket B.V. streeft er naar uiterlijk 48 uur voor aankomst van de klant bij de  parkeeraccommodatie en/of het event de Tickets aan de klant te verzenden, voor  zover deze niet per e-mail door de klant zijn ontvangen. Indien en voor zover de  Tickets door de Klant niet uiterlijk 48 uur voor aankomst bij de parkeeraccommodatie  en/of het event zijn ontvangen, wordt de klant geadviseerd ter zake contact op te  nemen met TripTicket B.V. Na het verstrijken van voormelde periode gaat TripTicket  B.V. ervan uit dat de Tickets door de klant in goede orde zijn ontvangen. 

7.5.

TripTicket B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van  reden een geplaatste boeking c.q. reservering te weigeren c.q. ongedaan te maken.  TripTicket B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de  betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien TripTicket B.V. besluit om een  geplaatste boeking c.q. reservering te weigeren c.q. ongedaan te maken, is  TripTicket B.V. op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de  klant te voldoen. 

7.6. 

Indien de klant niet binnen 8 uur na de aangegeven aankomsttijd van de  parkeerperiode is gearriveerd in de parkeeraccommodatie of een melding heeft  gegeven van een verlate aankomst in verband met vertraging in een vlucht wordt de  boeking als “no-show” geregistreerd. Er zal geen restitutie van reeds betaalde gelden  plaatsvinden. 

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst 

8.1. 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke  uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen,  zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig  aanpassen. 

8.2. 

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,  kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.  TripTicket B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

8.3. 

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve  consequenties zal hebben, dan komen deze voor rekening en risico van de klant.  TripTicket B.V. zal in dat geval de klant hierover zo spoedig mogelijk inlichten. 

8.4. 

In afwijking van lid 3 van dit artikel zal TripTicket B.V. geen meerkosten in rekening  kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden  die aan TripTicket B.V. kunnen worden toegerekend. 

8.5. 

Annuleren van een gemaakte boeking op de website www.parkerenarenapoort.nl is  mogelijk. Indien de annulering uiterlijk 1 dagen voor de aankomstdatum plaatsvindt,  wordt 100% van de parkeerkosten vergoed (exclusief boekingskosten). Binnen 1  dagen vindt er geen restitutie van gelden plaats. 

8.6.

Annuleren van een gemaakte boeking op de website parkerenarenapoort.nl is  mogelijk, mits de klant de daarmee verband houdende kosten aan TripTicket B.V.  vergoed. Boekingskosten worden nooit vergoed. De kosten worden berekend aan de  hand van onderstaande procentuele staffel: 

kosten bij een gemaakte boeking voor parkeren: 

o bij annulering uiterlijk 1 werkdagen voor het event worden er geen kosten  in rekening gebracht voor de betreffende parkeerplaats/gelegenheid; 

o bij annulering binnen 1 werkdagen voor het event 100% van de  overeengekomen prijs voor het betreffende vervoer. 

8.7. 

Wijzigen van een gemaakte boeking is altijd mogelijk. Indien de wijziging uiterlijk 5  dagen voor de aankomstdatum plaatsvindt, worden er geen kosten in rekening  gebracht. Binnen 5 dagen kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht,  bijvoorbeeld maar niet uitsluitend indien de aankomstdatum wordt aangepast. 

Artikel 9: Tickets 

9.1. 

De door TripTicket B.V. geleverde tickets zijn en blijven eigendom van TripTicket  B.V. en worden door TripTicket B.V. aan de klant geleverd onder de voorwaarden dat  het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TripTicket B.V. nimmer is  toegestaan: 

De tickets door te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze  op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken; 

De tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan  wel op andere wijze te refereren aan de tickets. 

9.2. 

TripTicket B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te  weigeren van klanten waarvan het vermoeden bestaat, dan wel is gebleken dat zij  zich schuldig hebben gemaakt aan bovenstaand verbod. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

10.1. 

TripTicket B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei, direct of indirecte materiële of  immateriële schade hoe ook genaamd, die de klant of een derde lijdt in verband met  of voortvloeiende uit met TripTicket B.V. gevoerde onderhandelingen, met TripTicket  B.V. aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van TripTicket  B.V., een door TripTicket B.V. gedaan beroep op overmacht of een door TripTicket  B.V. verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:

a.TripTicket B.V. ter zake de schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering  overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het  bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uit betaald; 

b.De klant of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of  bewuste roekeloosheid van TripTicket B.V. 

10.2. 

In alle gevallen waarin TripTicket B.V. een beroep op het in dit artikel bepaalde  toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en/of door TripTicket B.V.  ingeschakelde derde(n) waaronder doch niet uitsluitend: de feitelijke vervoerder c.q.  bestuurder en/of de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie eveneens  een beroep daarop doen, al was het in het artikel bepaalde door de betrokken  werknemer(s) en/of door TripTicket B.V. ingeschakelde derde(n) bedongen. 

10.3. 

TripTicket B.V. is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de  kwaliteit en inhoud van de parkeeraccommodatie en/of het vervoer van en de gang  van zaken in en rondom de parkeeraccommodatie en/of het vervoer en aanvaardt  terzake geen enkele aansprakelijkheid. 

10.4. 

TripTicket B.V. is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade door het missen  van een aansluiting op eigen of andere vervoermiddelen, waaronder maar niet uitsluitend vluchten vanaf Schiphol Airport. 

10.5. 

TripTicket B.V. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge  van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt  aan de Klant tijdens het gebruik van de parkeeraccommodatie en/of het vervoer,  en/of het vervoer van en naar een eventuele eindbestemming (bijvoorbeeld Schiphol  Airport). 

10.6. 

Indien en voor zover TripTicket B.V. tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk  niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen zal de overeenkomst zijn  ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan  ontlenen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en  oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse  overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand,  stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur-besturingssystemen,  stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het  algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten  gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van  TripTicket B.V. verlangd kan worden. TripTicket B.V. heeft ook het recht zich op  overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd,  intreedt nadat TripTicket B.V. haar verplichtingen had moeten nakomen.

10.7. 

TripTicket B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de tickets  door de klant door welke oorzaak dan ook. 

10.8. 

TripTicket B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering  van tickets die niet plaatsvinden bij TripTicket B.V. noch voor overeenkomsten die, al  dan niet op verzoek van de klant, niet geheel worden afgewikkeld door TripTicket  B.V. en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is. 

10.9. 

TripTicket B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat  TripTicket B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige  gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TripTicket B.V. kenbaar  behoorde te zijn. 

10.10. 

TripTicket B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste  informatie op de website van TripTicket B.V., ParkTicket en/of TripTicket. 

10.11. 

Gedurende de gehele reserveringsperiode van aanvraag tot en met ontvangst van  het ticket, kan TripTicket B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en  mate van schade dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies  die veroorzaakt worden door onjuiste en/of gedeeltelijk onjuiste informatie die op de  ParkTicket.nl of TripTicket.nl internetsite wordt weergegeven en/of het niet of  gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite. 

10.12. 

De klant vrijwaart TripTicket B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in  verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan  de klant toerekenbaar is. 

10.13 

TripTicket B.V. is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor  schade door of bij verhindering van en/of vertraging bij het bezoeken van een event  of andere eindbestemming met als reden bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: file,  weersomstandigheden en/of alle gevallen van overmacht. 

10.14. 

Ingeval TripTicket B.V. rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood  of letsel van de klant tengevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het  vervoer aan de klant is overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of  gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage, ontstaan tijdens het  vervoer, en de exoneratie zoals opgenomen in artikel 10.1 geen stand houdt, dan is  de aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens - kort gezegd - in geval van 

opzet of bewuste roekeloosheid van TripTicket B.V. zelf, op grond van artikel 8:1157  BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde  algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen. TripTicket B.V. is niet  aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken,  verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of  andere zaken van waarde. 

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten 

11.1. 

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk,  en de eventuele tekst en (reclame)muziek van TripTicket B.V. alsmede met  betrekking tot de door TripTicket B.V. gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen  berusten bij TripTicket B.V. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect  openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of  hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van  TripTicket. 

11.2. 

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het event, de  locatie, de vervoerder, beeldmerken en dergelijke berusten bij de oorspronkelijke  rechthebbenden. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te  (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te  haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken  rechthebbenden. 

Artikel 12: Aanvullende bepalingen 

12.1. 

Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de  overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan  blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand.  Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen  die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene  voorwaarden hadden, het dichtst benadert. 

12.2. 

Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden  kunnen slechts schriftelijk geschieden. 

12.3. 

Eventuele klachten van klanten naar aanleiding van de door TripTicket B.V.  geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling  klantenservice van TripTicket B.V., welke zorgdraagt voor de afhandeling binnen een 

redelijke termijn welke de duur van zes weken na datum poststempel niet zal  overschrijden. De klantenservice is te bereiken via: klantenservice 

12.4. 

Op alle rechtsverhoudingen tussen TripTicket B.V. en de klant is Nederlands recht  van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake  Internationale Koopovereenkomst betreffende Roerende Zaken van 1980 (Weens  Koopverdrag) is nadrukkelijk uitgesloten. 

12.5. 

Alle geschillen welke naar aanleiding van de reservering, de overeenkomst en/of de  onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen mochten ontstaan, zullen voor  zover zij de bevoegdheid van de Rechtbank Sector Kanton te boven gaan, worden  onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank te Zutphen, tenzij enige dwingende  wettelijke bepaling zich hiertegen verzet. 

12.6. 

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van  het tot stand komen van de overeenkomst. 

12.7. 

In alle gevallen waarin TripTicket B.V. een beroep op hetgeen in de onderhavige  algemene voorwaarden is bepaald c.q. opgenomen, toekomt, kunnen eventuele  aangesproken werknemer(s) en/of door TripTicket B.V. ingeschakelde derde(n)  waaronder doch niet uitsluitend: de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder en/of de  eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie eveneens een beroep daarop  doen, al was het in de deze algemene voorwaarden bepaalde door de betrokken  werknemer(s) en/of door TripTicket B.V. ingeschakelde derde(n) bedongen.